toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M ( 1;2;5) Số khía cạnh phẳng trải qua M và cắt các trục Ox, Oy, Oz tại A, B, C thế nào cho OA = OB = OC (A, B, C không trùng với gốc tọa độ O) là:

A.

Bạn đang xem: Viết pt mp đi qua m(2; 1; 4) và cắt các trục ox, oy, oz tại các điểm a, b, c sao cho oa = ob = oc.

8

B. 3

C. 4

D. 1


*

Đáp án C

*

*

*


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(3;2;1). Mặt phẳng (P) trải qua điểm M với cắt những trục tọa độ Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại các điểm A, B, C không trùng cùng với điểm cội tọa độ làm sao cho M là trực trọng điểm tam giác ABC. Trong những mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng tuy nhiên song với mặt phẳng (P).

A. 3 x + 2 y + z + 14 = 0

B. 2 x + y + 3 z + 9 = 0

C. 3 x + 2 y + z - 14 = 0

D. 2 x + y + z - 9 = 0


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại điểm M(1;1;2) Hỏi tất cả bao nhiêu phương diện phẳng (P) đi qua M và cắt các trục x Ox, y Oy, z Oz lần lượt tại những điểm A, B, C  sao cho O A = O B = O C ≠ 0 ?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 8


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương diện phẳng α  đi qua điểm M(1 ;2 ;1) và giảm tia Ox, Oy, Oz thứu tự tại A, B, C sao mang lại độ lâu năm OA, OB, OC theo máy tự tạo nên thành cung cấp số nhân tất cả công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới khía cạnh phẳng  α .

A. 4 21

B. 3 21 7

C. 16 91 91

D. 9 21


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Viết phương trình mặt phẳng (P) trải qua điểm M(1;2;3) và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại tía điểm A, B, C khác với nơi bắt đầu tọa độ O sao để cho biểu thức 1 O A 2 + 1 O B 2 + 1 O C 2 có mức giá trị nhỏ dại nhất.

A. P : x + 2 y + 3 z - 14 = 0

B. P. : x + 2 y + 3 z - 11 = 0

C. P : x + 2 y + z - 8 = 0

D. P : x + y + 3 z - 14 = 0


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình phương diện phẳng (P) trải qua điểm M(1;2;3) với cắt những tia Ox;Oy;Oz thứu tự tại các điểm A, B, C khác gốc tọa độ O làm thế nào cho biểu thức 6OA+3OB+2OC có giá trị nhỏ nhất.

A.6x+2y+3z-19 = 0

B. x+2y+3z-14 = 0

C. x+3y+2z-18 = 0

D. x+3y+2z-13 = 0


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến điểm M(2;-1;0). Hỏi bao gồm bao nhiêu phương diện phẳng (P) đi qua M cùng cắt các trục Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại những điểm A, B, C sao để cho O A = 2 O B = 3 O C ≠ 0 ?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 8.

Xem thêm: Bài Tập Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Lớp 12, Cách Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz. Viết phương trình phương diện phẳng (P) đi qua điểm M(1;2;3) và cắt trục Ox, Oy,Oz lần lượt tại ba điểm A,B,C khác với cội tọa độ O sao đến biểu thức 1 O A 2 + 1 O B 2 + 1 O C 2 có đạt giá trị bé dại nhất

A. P. : x + 2 y + 3 z - 14 = 0

B. Phường : x + 2 y + 3 z - 11 = 0

C. Phường : x + 2 y + z - 14 = 0

D. Phường : x + y + 3 z - 14 = 0


Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình phương diện phẳng (P) đi qua điểm M(1;2;3) và cắt những tia Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại những điểm A, B. C khác với nơi bắt đầu tọa độ sao để cho biểu thức 6OA+3OB+2OC có giá trị nhỏ tuổi nhất

A. 6x+3y+2z-18=0

B. x+2y+3z-14=0

C. x+3y+2z-13=0

D. 6x+2y+3z-19=0 


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến mặt phẳng (P) trải qua điểm M 1 ; 2 ; 3  và cắt những trục Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O). Viết phương trình mặt phẳng (P) sao cho M là trực tâm của tam giác ABC.