Hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng phát triển thành trên $left( 0; + infty m; ight)$ khi giá trị của $m$ là:

Phương pháp giải

Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d,mkern 1mu left( a e 0 ight)$ đồng trở thành trên $left( p;q ight)$ khi còn chỉ khi $y" ge 0,mkern 1mu forall x in left( p;q ight)$.Bạn đã xem: tra cứu m để hàm số nghịch đổi mới trên khoảng chừng 0 mang lại dương vô cùng

Lời giải của GV amiralmomenin.net

Ta bao gồm $y" = 3x^2 - 12x + m$. Để hàm số đồng đổi mới trên $left( 0; + infty m; ight)$ thì $y" ge 0mkern 1mu ,forall x > 0$

$ Leftrightarrow 3x^2 - 12x + m ge 0,mkern 1mu forall x > 0 Leftrightarrow - 3x^2 + 12x le m,forall x > 0$. (*)

Xét $y = gleft( x ight) = - 3x^2 + 12x$ cùng với $x > 0$.

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng 0 đến dương vô cùng

Ta tất cả $g"left( x ight) = - 6x + 12 = 0 Leftrightarrow x = 2$(TM).

BBT $y = gleft( x ight)$ với $x > 0$.


*

Đáp án nên chọn là: a


*

*

*

*

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ đồng đổi thay trên $D$ và $x_1,x_2 in D$ nhưng $x_1 > x_2$, khi đó:

Cho hàm số $fleft( x ight)$ khẳng định và gồm đạo hàm trên $left( a;b ight)$. Ví như $f"left( x ight) thì:

Hình bên dưới là trang bị thị hàm số (y = f"left( x ight)). Hỏi hàm số (y = fleft( x ight)) đồng biến đổi trên khoảng nào dưới đây?


Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ xác định và có đạo hàm $f"left( x ight) = 2x^2$ bên trên $R$. Chọn tóm lại đúng:

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ xác minh và tất cả đạo hàm bên trên $left( a;b ight)$. Chọn kết luận đúng:

Cho hàm số $y = fleft( x ight)$ nghịch biến hóa và có đạo hàm trên $left( - 5;5 ight)$. Lúc đó:

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) xác định và liên tiếp trên (mathbbR) và gồm đạo hàm (f"left( x ight) = x^2 - 4). Chọn xác minh đúng:


Trong toàn bộ các quý hiếm của tham số $m$ nhằm hàm số $y = dfrac13x^3 + mx^2 - mx - m$ đồng đổi mới trên $R$, giá bán trị bé dại nhất của $m$ là:

Xác định quý hiếm của thông số $m$ nhằm hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - m$ nghịch vươn lên là trên khoảng chừng $left( 0;1 ight)$.

Tìm $m$ nhằm hàm số $y = dfracx^33 - 2mx^2 + 4mx + 2$ nghịch biến hóa trên khoảng tầm $left( - 2;0 ight)$.

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) và có đạo hàm (f"left( x ight) = x^2left( x - 2 ight)left( x^2 - 6x + m ight)) với tất cả (x in mathbbR). Tất cả bao nhiêu số nguyên (m) thuộc đoạn (left) nhằm hàm số (gleft( x ight) = fleft( 1 - x ight)) nghịch biến hóa trên khoảng tầm (left( - infty ;, - 1 ight))?

Cho (fleft( x ight)) nhưng đồ thị hàm số (y = f"left( x ight)) như hình bên. Hàm số (y = fleft( x - 1 ight) + x^2 - 2x) đồng đổi thay trên khoảng?


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị như hình bên:


Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng trở thành trên khoảng:

Bất phương trình $sqrt 2x^3 + 3x^2 + 6x + 16 - sqrt 4 - x geqslant 2sqrt 3 $ tất cả tập nghiệm là $left.$ Hỏi tổng $a + b$ có mức giá trị là bao nhiêu?

Tìm toàn bộ các giá trị thực của tham số $m$ nhằm hàm số $y = dfracmx + 22x + m$ nghịch trở nên trên từng khoảng xác minh của nó?

Cho hàm số đa thức (f(x)) gồm đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) và đồ thị hàm số(y = f"left( x ight))như hình sau.

Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng Cho Trước, Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng


Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng biến đổi trên khoảng tầm nào dưới đây?

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.


Mới nhất
Dành mang lại bạn
7 cách gợi cảm một đàn ông trai
Mua thứ trang trí sinh nhật ở sản phẩm mã
File powerpoint trò chơi ô chữ
Chườm đá lên mặt có sao không
Bác sĩ ma cà long tập 11
Không đồng hóa hóa được nhạc chuông