Diện tích mặt cầu:

Tính diện tích s mặt cầu khiến cho bạn tính được diện tích s mặt cầu bên trong hình cầu.

*
– Công thức

S = 4.π.r2= π.d2

Trong đó:

S là diện tích mặt cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính mặt cầu/hình cầu
*
*
– Ví dụ

Mình vẫn hướng dẫn các bạn cách tính diện tích mặt cầu trải qua ví dụ như sau: cho 1 hình mong có nửa đường kính từ trung khu O nhiều năm 6cm. Hỏi diện tích s của mặt cầu là bao nhiêu?

Áp dụng cách làm trên, chúng ta cũng có thể tính được diện tích s mặt ước như sau:

S = 4.π.r2 = 4.π.62 = 114.π cm2

*
Áp dụng phương pháp để tính toán

Ví dụ, bài xích tập tính thể diện tích s mặt cầu

Cho một hình ước có bán kính nối từ chổ chính giữa O dài 5cm. Hỏi diện tích s của mặt ước này là bao nhiêu.

*

Áp dụng cách làm tính diện tích mặt cầu, hình mong ở trên ta có bán kính r = 5cm. Suy ra diện tích s mặt ước này vẫn bằng:S = 4 x π x r2 = 4 x π x 52 = 314 cm2Đáp án sau khi tính diện tích s mặt ước là 314 cm2