Thông qua những trình chu đáo web: IE, Firefox, …, chúng ta có thể xem được nội dung tập tin XML. Để nhân tiện cho việc hiển thị ngôn từ của tập tin XML, trong bài XML với Style Sheet, bạn cũng có thể phối hợp giữa CSS với những thẻ của tập tin XML hổ trợ cho bài toán hiển thị trên các trình duyệt. Bài xích này vẫn mô tả kỹ thuật chuyển đổi XML sang trọng một tệp tin XML khác, chuyển đổi quý phái HTML tuyệt một dạng văn bản dạng text khác. Đồng thời bài viết này cũng hướng dẫn các bạn cách tạo 1 file XSLT thông qua các thành phần của XSLT 

I. Giới thiệu về Extensible Stylesheet Language (XSL):

XSL là một dạng ngôn ngữ dựa bên trên nền tảng XML để tạo ra stylesheet nhằm mục đích định dạng nội dung XML đến nhiều mục đích hiển thị khác nhau, đồng thời XSL còn có khả năng chuyển đổi XML thành dạng định dạng khác. XSL bao gồm 3 phần:


*

– XSL Transformation (XSLT): là một ngôn ngữ dạng XML dùng để chuyển đổi XML thành định dạng khác như HTML

– XML Path Language (X-Path): là một ngôn ngữ dùng để truy xuất các thành phần trong XML

XSL Formatting Object (XSL-FO): là ngôn ngữ dùng để định dạng XML

II. Quá trình thay đổi XML bằng XSLT


*

XML và XSLT là đầu vào đến công cụ chuyển đổi (hay còn gọi là XSLT Processor). Kết quả của quá trình chuyển đổi này là một cấu trúc dạng cây với các nút là các element của XML đã được chuyển đổi thành các dạng text và thuộc tính vày XSLT qui định.

Bạn đang xem: Xslt là gì

Bạn đang xem: Xslt là gì

– thừa trình chuyển đổi gồm 2 cách chính:

+ Bước 1: XSLT Processor chuyển đổi văn bản XML thành cấu trúc dạng cây

+ Bước 2: XSLT Processor bắt đầu áp dụng các khuôn mẫu (template) được khai báo trong XSLT mang lại cấu trúc cây trên. Quá trình này bắt đầu từ thẻ root và đến các thẻ con, khi tìm thấy thẻ có khai báo template trong XSLT, XSLT Processor sẽ áp dụng template này đến thẻ đó và kết quả thu được cũng là một cấu trúc cây tuy vậy dữ liệu đã được chuyển đổi

 

*

III. Cú pháp của XSLT:

– Cấu trúc XSLT giống như cấu trúc XML. File XSLT là tệp tin có phần mở rộng là .xsl. Khi muốn khai báo XSLT vào XML chúng ta dùng cú pháp sau:

– Cú pháp thẻ root của 1 file XSLT:

……..

– vào đó thẻ là thẻ root đến tất cả các tệp tin XSLT

IV. Top màn chơi XSLT Element:

Top level XSLT Element là các thẻ bé của thẻ bao gồm các thẻ sau:

xsl:attribute-set: dùng để thêm các thuộc tính định dạng

xsl:import: dùng để import nội dung của một XSLT khác vào XSLT hiện hành

xsl:namespace-alias: khai báo namespace núm thế namespace của XML

xsl:output: khai báo định dạng của output, element này có nhiều thuộc tính, quan lại trọng nhất là thuộc tính method là định dạng XML, HTML giỏi text

xsl:template: khai báo template mang đến các element vào XML

xsl:variable: khai báo hoặc gán giá trị mang đến biến dùng trong XSLT

V. Thao tác với XSLT:

1. : là thành phần chính của XSLT, dùng để khai báo các luật dùng để chuyển đổi các element tương ứng với thuộc tính “match” của thẻ này.

Cú pháp khai báo

xsl:template match=”pattern” mode=”mode” name=”name” priority=”number”>

Trong đó:

match: khai báo element nào sẽ áp dụng template này nếu ko có thuộc tính này bắt buộc phải có thuộc tính name dùng để khai báo tên của template

mode: mang đến phép các các nút giống nhau sẽ được áp dụng nhiều hơn 1 lần

name: dùng để khai báo thương hiệu của template, nếu ko có thuộc tính này thì phải có thuộc tính match

priority: là một số nguyên dùng để khai báo cấp độ của 1 template vào trường hợp có nhiều template cho một element, template cấp độ cao hơn nữa sẽ được áp dụng

2. : dùng để áp dụng một template đến element hiện hành hay áp dụng mang đến các element nhỏ của element hiện hành.

Cú pháp:

Trong đó thuộc tính select dùng để khai báo thương hiệu element áp dụng template. Nếu thuộc tính này ko được khai báo thì mặc định sẽ chọn tất cả các thẻ con của thẻ hiện hành

3. : dùng để lấy nội dung của thẻ hiện hành và xuất giá trị này ra output.

Cú pháp:

xsl:value-of select=”expression” disable-output-escaping=”yes|no”/>.

Trong đó:

select: dùng để khai báo tên của Element cần lấy giá trị

disable-output-escaping: giá trị hoặc yes hoặc no, dùng để khai báo các ký tự đặc biệt sẽ được hiển thị như thế nào, nếu giá trị là “yes” các ký tự đặc biệt sẽ được xuất ra output đúng như định dạng ban đầu, nếu là “no” các ký tự này sẽ được chũm thế (ví dụ như

4. dùng để khai báo vòng lặp mang đến tập hợp các element giống nhau.

Cú pháp:

5. : dùng để thêm 1 chuỗi ký tự vào output.

Cú pháp:

text

Chúng ta làm ví dụ mang lại các thành phần XSLT bên trên. Trong ví dụ này chúng ta tạo 1 tệp tin XML dùng để lưu trữ thông tin những quyển sách gồm những: thuộc tính id (mã), title (tiêu đề), price (giá).

Xem thêm: Pt Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Lớp 10, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm


*

*

6. Thêm số thứ tự: thẻ

– Ví dụ:

Trong đó:

value=”position()”: lấy vị trí của thẻ hiện hành trong list

format=”1”: xuất ra output đầu ra vị trí này bắt đầu từ 1

7. Kiểm tra dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó giỏi không:

Hoặc dùng:

….

– Ví dụ: chúng ta sẽ thêm vào bảng trên cột Kết quả nếu điểm thi >= 40: Đậu,

Rẻ

= 10″>Đắt

8. Chúng ta có thể sắp xếp lại thông tin thông qua thẻ .

Cú pháp:

xsl:sort case-order=”upper-first | lower-first” data-type=”number | qname | text” order=”ascending | descending” select=”expression”/>

– Ví dụ chúng ta sắp xếp danh sách book theo title tăng dần. Chúng ta thêm dòng sau sau dòng :