Tìm toàn bộ các quý hiếm thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch đổi mới trên khoảng (0; 1).
Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng

Để hàm số nghịch đổi mới trên $left( 0;1 ight) Leftrightarrow y' le 0mkern 1mu mkern 1mu forall x in left( 0;1 ight)$ và $y' = 0$ trên hữu hạn điểm.


TXĐ: $D = R$

$eginarray*20ly = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x Rightarrow y' = 3x^2 - 6mx - 9m^2\y' = 0 Leftrightarrow 3x^2 - 6mx - 9m^2 = 0 Leftrightarrow 3(x^2 - 2mx - 3m^2) = 0 Leftrightarrow 3left( x + m ight)left( x - 3m ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20lx_1 = m; - m\x_2 = 3mendarray ight.endarray$

$y' a
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

**

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) có đồ thị như hình bên:

*

Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng trở thành trên khoảng:

Cho hàm số đa thức (f(x)) có đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) cùng đồ thị hàm số(y = f"left( x ight))như hình sau.

*

Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng biến trên khoảng chừng nào bên dưới đây?Xem thêm: Cách Tìm Tọa Độ Tiếp Điểm Của Mặt Cầu Và Mặt Phẳng, Cách Tìm Tọa Độ Tiếp Điểm


Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm tiếp tục trên (( - 1,3)). Bảng trở thành thiên của hàm số (y = f^prime (x)) được cho như hình vẽ bên dưới đây. Hàm số (y = fleft( 1 - dfracx2 ight) + x) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?