Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta phụ thuộc vào tập xácđịnh Dđể biết số giới hạn phải tìm. Nếu như tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì phải tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến cho đầu mút đó.

Bạn đang xem: Tiệm cận của đồ thị hàm số

Ví dụ: D = *