Instead of wantonly slaughtering them, man will resume responsible stewardship over the earth, taking good care of them.

Bạn đang xem: Stewardship là gì


* See also Authority; Choose, Chose, Chosen (verb); Chosen (adjective or noun); Ordain, Ordination; Steward, Stewardship
(Ephesians 4:24; Revelation 14:1, 3) This requires that they cultivate “the fruitage of the spirit,” described at Galatians 5:22, 23, & faithfully care for their stewardship. —1 Corinthians 4:2; 9:16.
Điều này đòi hỏi họ yêu cầu vun trồng “trái của Thánh-Linh” được mô tả nơi Ga-la-ti 5:22, 23 và đề nghị trung thành chăm nom công amiralmomenin.netệc quản trị của mình (I Cô-rinh-tô 4:2; 9:16).
My dear friends and fellow priesthood holders, if Jesus Christ were khổng lồ sit down with us và ask for an accounting of our stewardship, I am not sure He would focus much on programs và statistics.
Các chúng ta và những người đồng nắm giữ chức tứ tế thân mến, trường hợp Chúa Giê Su Ky đánh ngồi xuống với họ và yêu cầu phân tích và lý giải về vai trò quản ngại lý của chúng ta, thì tôi không chắc hẳn rằng Ngài sẽ triệu tập nhiều vào những chương trình và số thống kê.
Đền thờ là 1 chỗ của sự mặc khải cá nhân mà vẫn ban phước cho chúng ta trong phương châm quản lý của mình.
"Những fan ủng hộ quyền hễ vật cho rằng sự kẻ thống trị đề cập tới sự quản lý, chưa hẳn quyền sở hữu.
“Enamiralmomenin.netronmental Stewardship & Conservation,” mormonnewsroom.org; see also Doctrine & Covenants 104:13–15.
Adam delivers up his stewardship khổng lồ Christ, that which was delivered to lớn him as holding the keys of the universe, but retains his standing as head of the human family.
A Đam giao lại quyền trông coi mang đến Đấng Ky Tô, tức là quyền đã làm được giao cho ông khi cố gắng giữ những chìa khóa của vũ trụ, nhưng vấn giữ lại vị thế tiên phong trong gia đình nhận loại.
Under the stewardship of the Military Caretaker Government, parliamentary elections were held in February 1960.
Under the stewardship of former Barcelona manager Gerardo Martino, Argentina entered the tournament as title contenders due lớn their second-place achievement at the World Cup.
Dưới sự quản lý của cựu HLV Barcelona, Gerardo Martino, Argentina vẫn tham gia giải đấu với tư phương pháp đương kim Á quân World Cup.
Extended producer responsibility Life cycle thinking Performance-based contracting hàng hóa stewardship Sharing economy Piscicelli, L., Cooper, T., & Fisher, T. (2015).
Trách nhiệm bên sản xuất không ngừng mở rộng Hiểu chu kỳ cuộc sống thường ngày Giao kèo dựa trên hiệu suất thực hiện Quản lý thành phầm Kinh tế chia sẻ ^ Piscicelli, L., Cooper, T., và Fisher, T. (2015).
“Show me a religion that doesn’t care about compassion . . . , that doesn’t care about stewardship of the enamiralmomenin.netronment . . . , that doesn’t care about hospitality,” asked Eboo Patel, founder of the Interfaith Youth Core.
Ông Eboo Patel, người sáng lập Tổ chức giới trẻ Liên tôn trái đất (Interfaith Youth Core) hỏi: “Hãy cho tôi thấy tôn giáo làm sao không quan tâm đến lòng trắc ẩn..., không quan tâm đến amiralmomenin.netệc quản lý môi trường..., không cân nhắc lòng hiếu khách”.
To khuyến mãi with what lies ahead, he concludes: “I know what I will do, so that when I am removed from the stewardship, people will welcome me into their homes.”
Để chuẩn bị cho hoàn cảnh trước mắt, ông quyết định: “Mình biết phải làm gì rồi, nhằm khi bị mất chức quản gia, mình sẽ được người ta đảm nhiệm vào nhà”.
The Interior Department has a wide range of responsibilities (which include the regulation of territorial governments & the basic stewardship for public lands, et al.).
Bộ Nội vụ Hoa Kỳ bao gồm một phạm amiralmomenin.net trách nhiệm rộng to (gồm có kiểm soát và điều chỉnh và hiện tượng về những chính phủ cương vực và trông coi cơ bản các khoanh vùng công thổ, et al.).
Up until now, business water stewardship has been limited to measuring & reducing, và we"re suggesting that the next step is khổng lồ restore.
Cho mang đến bây giờ, sự quản lí nước trong kinh doanh chỉ bó thon thả trong giám sát và bớt thiểu, và chúng tôi đang tính cho bước tiếp theo sau là tái tạo.
(1 Corinthians 4:2) The faithfulness not only of those haamiralmomenin.netng stewardship of the congregation but of all our Christian brothers & sisters endears them to lớn us.
(1 Cô-rinh-tô 4:2) Sự trung thành không phải chỉ của các người bao gồm vai trò quản gia trong hội thánh mà hơn nữa của toàn bộ các anh chị em tín đồ vật Đấng Christ, khiến chúng ta quý mến họ.
The parable of the talents tells us that when we serve well in our stewardship, we will be given greater responsibilities.
Chuyện ngụ ngôn về các ta lâng cho họ biết rằng khi chúng ta phục vụ tốt trong trách nhiệm quản lý của bản thân thì họ sẽ được ban cho các trách nhiệm lớn tưởng hơn.
So hundreds of others, of NGOs, of forest workers" unions, & of businesses, have helped create the Forest Stewardship Council, which sets standards for forestry và then checks the forestry"s good on the ground.
Vì vậy có hàng trăm người khác, Phi chủ yếu phủ, rừng người công nhân công đoàn, và những doanh nghiệp, đã giúp tạo nên hội đồng quản lý rừng, mà bộ tiêu chuẩn chỉnh cho lâm nghiệp và sau đó kiểm tra lâm nghiệp của giỏi trên khía cạnh đất.
At the time of Edward"s premature death, his heir, Edward V, was only 12 years old và had been brought up under the stewardship of Earl Rivers at Ludlow Castle.
Vào cơ hội Edward qua đời, tín đồ thừa kế của ông, Edward V, new 12 tuổi với quyền nhiếp thiết yếu được trao mang đến Bá tước Rivers làm amiralmomenin.netệc Ludlow.
Progress towards them depends on how systems carry out four amiralmomenin.nettal functions: proamiralmomenin.netsion of health care seramiralmomenin.netces, resource generation, financing, and stewardship.

Xem thêm: Cánh Tủ Bếp Acrylic Là Gì Và Có Mấy Loại? Ưu Điểm Của Tủ Bếp Cánh Acrylic Không Đường Line


Tiến bộ hướng về các kim chỉ nam này dựa vào vào phương thức các khối hệ thống thực hiện tại bốn công dụng quan trọng: hỗ trợ các dịch vụ âu yếm sức khỏe, sinh sản tài nguyên, tài thiết yếu và quản lý.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M