I.Chiến lược diễn biến hòa bình-bạo loạn lật đổ củacác thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội1.Chiến lượcdiễn biến hòa bình

Khái niệm: diễn biến hòa bình là chiến lược cơ bản nhằm lậtđổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ trước hết là các nước xã hội chủnghĩa. Từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thếlực phản động tiến hành.

Bạn đang xem: Phi quân sự là gì


Sự hình thành và phát triển chiến lượcdiễn biến hòa bình:

Từ 1947-1988:

·Tháng 3/1947 Ken man => TT Tru Man => ngănchặn chủ nghĩa cộng sản.

·Tháng 4/1948 quốc hội Mỹ phê chuẩn Macsan (14 tỷUSD)

·Tháng 12/1957 TT Aixenhao: Mỹ sẽ giành thắng lợibằng hòa bình.

Tóm lại: từ những năm 60-80 của thếkỉ XX: coi trọng diễn biến hòa bình, sau thất bại ở Việt Nam, Mỹ thay đổi từ tiếncông quân sự là chính sang diễn biến hòa bình là chủ yếu. Hệ thống xã hội chủnghĩa còn đang vững mạnh, Mỹ thực hiện chiến lượcngăn chặn => chiến lượcdiễn biến hòa bình,gồm các biện pháp về kĩ thuật,chính trị,ngoại giao,văn hóa.

Đặc trưng cơ bản của chiến lược diễnbiến hòa bình:

·Sử dụng biện pháp phi vũ trang.

·Thông qua các công cụ mềm: ngoại giao, kinh tế,văn hóa đến chính trị

·Tác động bên ngoài => chuyển hóa bên trong.

·Nhiều thủ đoạn lắt léo, tinh vi, xảo quyệt bằngbiện pháp quyến rũ

·Có tính chất toàn cầu.

2.Bạo loạn lật đổ:

Khái niệm: bạo loạn lật đổ là hành động chống phá bằng bạo lựccó tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng li khai đối lập trong nước câukết với nước ngoài để tiến hành gây rối an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hộihoặc lật đổ chính quyền địa phương hay trung ương.

Hình thức: (3 hình thức)

·Bạo lực chính trị

·Bạo lực vũ trang

·Bạo lực chính trị+vũ trang nhưng chính trị là chủyếu.

Quy mô: (3 Hình thức)

·Diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau

·Quy mô từ nhỏ đến lớn

·Khắp nơi nhưng chủ yếu ở những nơi còn nhiều yếukém.

Lực lượng: (có 2)

·Lực lượng phản động nội địa

·Lực lượng bên ngoài.

Tóm lại: điểm mạnh, điểm yếu.

II.Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ củacác thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.1.Âm mưu thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòabình ở Việt Nam:

Quá trình chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biếnhòa bình ở VIỆT NAM:

·Từ đầu năm 1950-1975: bao vây cấm vận kinh tế,cô lập về ngoại giao kết hợp với diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.

·Năm 1975-1994: các thế lực thù địch càng ráo riếtđẩy mạnh diễn biến hòa bình đối với Việt Nam.

·Sau năm 1995 đẩy mạnhdính líu,ngầm,sâu,hiểmnhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu:


·Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS tiến tới xóa bỏchủ nghĩa xã hội

·Đưa nước ta vào quỹ đạo chủ nghĩa tư bản và dầndần lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc.

Thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam:

Thủ đoạn về kinh tế:

·Chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa ở Việt Nam dần dần theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủnghĩa.

·Khích lệ thành phần kinh tế tư nhân phát triển,từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

·Lợi dụngsự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam đểđặt ra các điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóa Việt Namtheo con đường TBCN.

Thủ đoạn về chính trị:

·Đòi đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập,tựdo hóa.

·Tập hợp nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản độngtrong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáođể chia rẽ vấn đề quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc=>mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng.

·Tận dụng những sơ hở trong đường lối, chính sáchcủa Đảng-nhà nước, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự.

Thủ đoạn về tư tưởng văn hóa:

·Xóa bỏ chủ nghĩa Mác-leenin, tư tưởng HỒ CHÍMINH.

·Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản ViệtNam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân.

·Lợi dụng mở rộng hợp tác quốc tế, du nhập nhữngsản phẩm văn hóa đồi trụy, lối sống phương Tây để kích động lối sống tư bảntrong thanh niên từng bước làm phai mờ bản sắc văn hóa và giá trị văn hóa củadân tộc Việt Nam.

Thủ đoạn về dân tộc tôn giáo:

·Chúng lợi dụng những khó khăn ở những vùng đồngbào dân tộc ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của 1 bộphận đồng bào còn thấp.

·Lợi dụng chiến tranh tự do tôn giáo của Đảng Nhà nước ta để truyền đạo trái phép.

Thủ đoạn về lĩnh vực quốc phòng an ninh:

·Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiệnxâm nhập, tăng cường hoạt động tình báo, thu thập bí mật quốc gia.

·Kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảngtrong lĩnh vực quốc phòng an ninh đối với lực lượng vũ trang .

·Phi chính trị hóa với lực lượng vũ trang vàquân đội( trên 5 vấn đề)

-Tự diễn biến trong quân đội.

-Gây chia rẽ quân đội với công an, quân đội vớinhân dân.

-Tạo ra sự thờ ơ về chính trị trong cán bộ, chiếnsĩ.

-Tiến hành chiến tranh tâm lí trong cán bộ, chiếnsĩ quân đội.

-Đưa tài liệu có nội dung xấu, độc vào quân đội.

Thủ đoạn trên lĩnh vực đối ngoại:

·Lợi dụng chủ trương Việt Nam hội nhập quốc tế đểtuyên truyền và hướng Việt Nam theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản.

·Hạn chế mối quan hệ hợp tác Việt Nam đối với cácnước lớn trên thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án đầu tư quốc tế vào ViệtNam.

·Tăng cường chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữaViệt Nam với Lào, Campuchia, và các nước XHCN, hạ thấp uy tín của nước ta trêntrường quốc tế.

2.Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối vớiViệt Nam:

Âm mưu:


·Chú trọng nuôi dưỡng các tổ chức phản động lưuvong ở nước ngoài và kết hợp với các phần tử cực đoan, bất mãn trong nước đểgây rối, làm mất ổn định xã hội ở 1 số vùng nhạy cảm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

·Dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt để lôi kéo, muachuộc nhân dân lao động, đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địa phương.

·Kích động người HMông đòi thành lâp khu tự trịriêng ở Tây Bắc.

·Ra sức tuyên truyền thành lập nhà nước Đề Ga ởTây Nguyên.

Thủ đoạn cơ bản:

·Kích động sự bất bình của quần chúng, dụ dỗ vàcưỡng ép nhân dân biểu tình , làm chổ dựa cho lực lượng phản động trà trộm, hoạtđộng đập phá trụ sở, tiến tới uy hiếp khống chế cơ quan quyền lực của địaphương.

·Tìm mọi cách để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượngvà kêu gọi sự tài trợ tiền của , vũ khí ngoài nước vào để tăng cường sức mạnh.

Yêu cầu trong phòng chống:

·Nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiệnâm mưu bạo loạn lật đổ. Dự báo đúng thủ đoạn, quy mô, địa điểm và thời gian.

·Nguyên tắc xử lí: nhanh gọn-kiên quyết-linh hoạt-đúngđối tượng-không để lan rộng kéo dài.

·Sử dụng lực lượng phương thức đấu tranh phù hợp.

3.Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạnlật đổ của các thế lực thù địch:1.Mục tiêu:

Địch muốn chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta theocon đường tư bản chủ nghĩa. Vì vậy:

ðToàn Đảng-quân-dân làm thất bại âm mưu diễn biếnhòa bình. Giữ vững chính trị xã hội của Đảng => đẩy mạnh CNH-HĐH.

2.Nhiệm vụ:

Chủ động -xử lí nhanh chóng hiệu quả - khi có bạo loạn xảyra luôn thể hiện tốt tư tưởng chỉ đạo. kiên quyết làm thất bại âm mưu diễn biếnhòa bình( là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu).

3.Quan điểm chỉ đạo:

4.Phương châm tiến hành:

5.Những giải pháp:

Đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhủng, tiêu cực xã hội, giữ vữngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về nềnkinh tế.

·Giữ vững sự ổn định xã hội, làm cho đất nướcngày càng vững mạnh về mọi mặt.

·Không để kẻ thù lợi dụng khoét sâu mâu thuẩn nộibộ, kích động nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại chính quyền địaphương, chống Đảng và Nhà nước ta, gây mất ổn định xã hội.

·Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chống nguycơ tụt hạu về nền kinh tế ( 4 nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế: chệch hướngXHCN, nạn tham nhủng và tệ nạn quan liêu, diễn biến hòa bình)

·Chủ động hợp tác, đấu tranh kiên quyết, mèm dẻotrong quan hệ quốc tế.

·Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với công bằngxã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địchnắm chắc mọi diễn biến, không để bị động bất ngờ.

·Chủ động nắm địch, phát hiện kịp thời âm mưu, thủđoạn của địch.

·Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi ngườidân, mọi tổ chức chính trị xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn chiếnlược diễn biến hòa bình.

·Kiên quyết đấu tranh phê phán biểu hiện mơ hồ, mấtcảnh giác cách mạng trong bộ phận nhân dân, sinh viên.

·Mỗi người dân Việt Nam phải có trí thức, có bảnlĩnh chính trị.

Xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân:

·Bảo vệ tổ quốc là 1 trong 2 nhiệm vụ chiến lượccủa toàn Đảng quân dân.

·Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốcphòng.

·Giáo dục ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩacho các tầng lớp nhân dân:


-Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.

-Tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn củakẻ thù.

-Quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệtổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

-Tinh thần sẵn sàng xã thân vì tổ quốc, quyết tửcho tổ quốc quyết sinh

-Hình thức giáo dục đa dạng, phù hợp với từng đốitượng

Xây dựng cơ sở chính trị xã hội vững mạnh về mọi mặt:

·Đoàn kết các dân tộc tôn giáo, giai cấp, mọithành phần kinh tế, mọi giới tính, mọi lứa tuổi, mọi miền đất nước

·Nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chấtđạo đức, lối sống của Đảng viên, năng lực lãnh đạo của tổ chức các cấp.

·Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, củng cố,nâng cao chất lượng hiệu quả, nề nếp hoạt động của các tổ chức quần chúng.

·Duy trì nghiêm kỉ luật của Đảng các cấp.

Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh:

·Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ - dự bị độngviên phải rộng khắp và đặt trước sự lãnh đạo của Đảng.

·Đảm bảo triển khai thế trận phòng thủ ở các địaphương cơ sở.

·Chú trọng kết hợp phát động phong trào quầnchúng bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở.

Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống diễnbiến hòa bình, bạo loạn lật đổ của địch:

·Trước các thủ đoạn, hình thức biện pháp của địchcần có phương thức xử lí hiệu quả.

·Xử lí theo nguyên tắc: nhanh gọn kiên quyết linh hoạt đúng đối tượng không để lan rộng kéo dài.

·Xây dựng đầy đủ, thường xuyên luyện tập cácphương án sát với diễn biến từng địa phương, đơn vị, từng cấp, từng ngành.

·Luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quảnlí của chính quyền, các ngành tham mưu quân đội, công an.

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động:

·Tạo ra cơ sở vật chất, phát triển lực lượng sảnxuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

·Tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đờisống vật chất tinh thần cho nhân dân lao động, để tạo nên sức mạnh của thế trậnlòngdân.

câu hỏi:

sau khi học tập và nghiên cứu cách mạng nhung, những vấn đềcần rút ra?

Từ thực tiễn ở địa phương, anh chị hãy nêu âm mưu, thủ đoạncủa chiến lược diễn biến hòa bình.

ðCông tác quản lí của nhà nước đối với nền kinh tếchính trị, tự do, dân chủ.

ðChính phủ đối lập mạnh tay hơn nhiều.

ðQuản lí hoạt động giáo dục cho sinh viên mỗi quốcgia là vấn đề cần quan tâm.

ðLoại bỏ những nguyên nhân nội tại của 1 quốcgia.

ðKinh tế chậm phát triển, đời sống kém => pheđối lập lợi dụng.

ðNúp bóng tự do, dân quyền, châm ngòi kinh tế, lànhững hành vi thường bị kích động bời Mỹ, EU.

Xem thêm: (Pdf) Bài Toán 1: Viết Phương Trình Đường Vuông Góc Chung Của D1 D2

Kết luận: củng cố khối đại đoàn kếttoàn dân, ngăn ngừa mọi âm mưu của các thế lực thù địch làm suy yếu lòng dân. Tậptrung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ đường lối xã hội chủnghĩa của Đảng.