a short part of a film or television programme or music recording that was removed & not included, usually because it contains mistakes:

Đang xem: Outtake là gì

The standards of authenticity that emerged during the late 1960s lead to the desire khổng lồ hear live concerts and outtakes: unauthorised recordings exist within rock music as a discursive necessity.Bạn vẫn xem: Outtake là gì

các quan điểm của những ví dụ thiết yếu hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên amiralmomenin.net amiralmomenin.net hoặc của amiralmomenin.net University Press hay của các nhà cung cấp phép. A television was switched on in the office at the time, and what we saw resembled the outtakes of a disaster movie. The film was released after his death with some footage filmed with a double, digitally mixed with outtake footage. The set includes all their best-known songs, along with rarities lượt thích live tracks, demos & outtakes. It is unknown whether this track is an outtake from the album, or was intended as a live-only track. It is a collection of singles, compilation appearances, outtakes, demos và covers spanning the band”s entire career up lớn the time of its release. Episodes usually end with outtakes, the cast dancing, and a slate giving the official trang web and email address.


Bạn đang xem: Outtake là gì

*

If a book is in print, it is possible khổng lồ buy a new copy of it, and if it is out of print, it is not now possible.

Về việc này


*

Trang nhật ký kết cá nhân

A grain of rice & a clove of garlic: making uncountable nouns countable (1)
Xem thêm: Các Dạng Phương Trình Tiếp Tuyến Lớp 12, Các Dạng Toán Tiếp Tuyến Của Đồ Thị Hàm Số

*

Thêm quánh tính có ích của amiralmomenin.net amiralmomenin.net vào trang mạng của người tiêu dùng sử dụng tiện ích khung kiếm tìm kiếm miễn phí tổn của chúng tôi.Tìm kiếm ứng dụng từ điển của shop chúng tôi ngay bây giờ và chắc chắn rằng chúng ta không khi nào trôi mất xuất phát điểm từ 1 lần nữa. Phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột các tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép ra mắt Giới thiệu kĩ năng truy cập amiralmomenin.net English amiralmomenin.net University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications