Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nightingale", trong bộ từ điển Từ điển Anh - amiralmomenin.netệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nightingale, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nightingale trong bộ từ điển Từ điển Anh - amiralmomenin.netệt

1. Nightingale!

Chim họa mi!

2. In 1915, Joseph Lamb wrote a rag called "Ragtime Nightingale" that was intended to imitate the nightingale calls.

Bạn đang xem: Nightingale là gì

Năm 1915, Joseph Lamb amiralmomenin.netết một bản nhạc mang tên "Ragtime Nightingale" nhằm mô phỏng tiếng hót của chim dạ oanh.

3. "You have already rewarded me,"said the nightingale.

" Ngài đã trả cho tôi rồi. " Chim sơn ca nói.

4. Your Nightingale trip to Greece led me straight to him.

Chuyến đi tới Hy Lạp của em đã dẫn anh tới thẳng chỗ anh ta.

5. He"ll put his nightingale in no other cage but hers!

Hắn sẽ nhốt con chim sơn ca của hắn vô lồng của con gái ta, không phải lồng của ai khác.

6. Andersen"s "The Nightingale" is generally considered a tribute to her.

Truyện "Chim họa mi" của Andersen thường được coi là một tặng phẩm mà ông dành cho cô.

7. "The Nightingale" made Jenny Lind known as The Swedish Nightingale well before she became an international superstar and wealthy philanthropist in Europe and the United States.

Truyện "Chim họa mi" khiến cho Jenny Lind được gọi là Chim họa mi Thụy Điển trước khi cô trở thành một siêu sao quốc tế và nhà từ thiện giàu có ở châu Âu và Hoa Kỳ.

8. "The Nightingale" (Danish: "Nattergalen") is a literary fairy tale written by Danish author Hans Christian Andersen about an emperor who prefers the tinkling of a bejeweled mechanical bird to the song of a real nightingale.

"Chim họa mi" (tiếng Đan Mạch: "Nattergalen") là một truyện thần kỳ của nhà văn người Đan Mạch Hans Christian Andersen về một hoàng đế thích tiếng leng keng của một con chim giả có trang bị bộ máy phát ra tiếng kêu hơn là tiếng hót của con chim họa mi thật.

9. "A Nightingale Sang in Berkeley Square" (1939) was one of the most popular songs in Britain during World War II.

"A Nightingale Sang in Berkeley Square" (1939) là một trong những bài hát nổi tiếng nhất tại Anh trong thế chiến thứ hai.

10. Johanna Maria "Jenny" Lind (6 October 1820 – 2 November 1887) was a Swedish opera singer, often known as the "Swedish Nightingale".

Johanna Maria Lind (6 tháng 10 năm 1820 – 2 tháng 11 năm 1887), được biết đến nhiều hơn với tên Jenny Lind, là một ca sĩ opera người Thụy Điển, thường được biết đến với tên gọi "Dạ oanh Thụy Điển".

11. The Emperor of China learns that one of the most beautiful things in his empire is the song of the nightingale.

Hoàng đế Trung Hoa biết rằng một trong những điều đẹp nhất trong vương quốc của mình là tiếng hót của chim họa mi.

12. He jokingly said that translating Hebrew into French was like “teaching the sweet nightingale to sing the song of the hoarse crow”!

Ông nói đùa rằng amiralmomenin.netệc dịch từ tiếng Do Thái cổ sang tiếng Pháp giống như “dạy chim sơn ca hót tiếng quạ”!

13. Nightingale still believed that the death rates were due to poor nutrition, lack of supplies, stale air and overworking of the soldiers.

Nightingale tuy thế vẫn tin rằng bệnh nhân tử vong là do ăn uống thiếu dinh dưỡng và binh lính làm amiralmomenin.netệc quá sức.

14. Samuel Taylor Coleridge"s "The Nightingale: A Conversation Poem", printed in 1798, disputes the traditional idea that nightingales are connected to the idea of melancholy.

Tác phẩm "The Nightingale: A Conversation Poem" của Samuel Taylor Coleridge (in năm 1798) tranh luận về tư tưởng truyền thống về ý nghĩa của dạ oanh là nỗi sầu muộn.

15. Strangely enough, the nightingale story became a reality for Jenny Lind in 1848–1849, when she fell in love with the Polish composer Fryderyk Chopin (1810–1849).

Thật kỳ lạ, truyện "chim họa mi" đã trở thành một hiện thực cho Jenny Lind trong các năm 1848-1849, khi cô yêu nhà soạn nhạc Ba Lan Frédéric Chopin (1810-1849).

16. Andersen, whose own father died of tuberculosis, may have been inspired by "Ode to a Nightingale" (1819), a poem John Keats wrote in anguish over his brother Tom"s death of tuberculosis.

Có một thuyết khác cho rằng Andersen - người có cha ruột bị chết vì bệnh lao - có thể đã lấy cảm hứng từ bài "Ode to Nightingale" (1819),một bài thơ mà John Keats đã amiralmomenin.netết trong nỗi đau đớn về cái chết vì bệnh lao của người anh (em) trai mình là Tom.

17. Florence Nightingale, the famous British nurse, recounts in her letters from Egypt written in 1849–50, that many an Egyptian family thought it be enough to "protect" their children from the inhumanities of the military seramiralmomenin.netce by blinding them in one eye or rendering them unfit by cutting off their limb.

Xem thêm: Cách Tính Thể Tích Hình Chóp, Chu Vi Hình Chóp, Cách Để Tính Thể Tích Hình Chóp

Theo như những lá thư của Florence Nightingale, cô y tá người Anh nổi tiếng, gởi từ Ai Cập vào khoảng 1849-50, nhiều nhà sợ con đi lính đến nổi làm cho mù đi một mắt hoặc làm gảy tay lọi chân.