Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn đang xem: Nguyên hàm của sin^2 x

Bạn đang xem: Nguyên hàm của sin^2 x
Bạn đang xem: Nguyên hàm của (sinx)^2

*

tìm nguyên hàm của (x+1)sin2x

​tìm nguyên hàm của (x.sin(x/2)).(x.cos(x/2))

​tìm nguyên hàm của 1/(x.lnx.ln(lnx))

 

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin x . 2 − cos x là

A. F ( x ) = 2 3 ( 2 − cos x ) 2 − cos x + C

B. F ( x ) = − 3 2 ( 2 − cos x ) 2 − cos x + C

C. F ( x ) = − 1 2 2 − cos x + C

D. F ( x ) = 2 3 2 − cos x + C

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ( sin x + c o s x ) 2

A. ∫ f ( x ) d x = x + 1 2 c o s 2 x + C

B. ∫ f ( x ) d x = 1 2 c o s 2 x + C

C. ∫ f ( x ) d x = - 1 2 c o s 2 x + C

D. ∫ f ( x ) d x = x - 1 2 c o s 2 x + C

Biến đổi :

\(5\sin x=a\left(2\sin x-\cos x+1\right)+b\left(2\cos x+\sin x\right)+c\)

=\(\left(2a+b\right)\sin x+\left(2b-a\right)\cos x+a+c\)

Đồng nhất hệ số hai tử số :

\(\begin{cases}2a+b=5\\2b-a=0\\a+c=0\end{cases}\)

\(\Rightarrow\)\(\begin{cases}a=2\\b=1\\c=-2\end{cases}\)

Khi đó :

\(f\left(x\right)=\frac{2\left(2\sin x-\cos x+1\right)+\left(2\cos x+\sin x\right)-2}{2\sin x-\cos x+1}\)

=\(2+\frac{2\cos x+\sin x}{2\sin x-\cos x+1}-\frac{2}{2\sin x-\cos x+1}\)

Do vậy :

\(I=2\int dx+\int\frac{\left(2\cos x+\sin x\right)dx}{2\sin x-\cos x+1}-2\int\frac{dx}{2\sin x-\cos x+1}\)

=\(2x+\ln\left|2\sin x-\cos x+1\right|-2J+C\)

Với

\(J=\int\frac{dx}{2\sin x-\cos x+1}\)

Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm họ nguyên hàm của hàm số lượng giác sau :

\(f\left(x\right)=\int\frac{4\sin x+3\cos x}{\sin x+2\cos x}dx\)

Lớp 0 Toán 2 0 Gửi Hủy

Biến đổi :

\(4\sin x+3\cos x=A\left(\sin x+2\cos x\right)+B\left(\cos x-2\sin x\right)=\left(A-2B\right)\sin x+\left(2A+B\right)\cos x\)

Đồng nhất hệ số hai tử số, ta có :

\(\begin{cases}A-2B=4\\2A+B=3\end{cases}\)\(\Leftrightarrow\begin{cases}A=2\\B=-1\end{cases}\)

Khi đó\(f\left(x\right)=\frac{2\left(\left(\sin x+2\cos x\right)\right)-\left(\left(\sin x-2\cos x\right)\right)}{\left(\sin x+2\cos x\right)}=2-\frac{\cos x-2\sin x}{\sin x+2\cos x}\)

Do đó,

\(F\left(x\right)=\int f\left(x\right)dx=\int\left(2-\frac{\cos x-2\sin x}{\sin x+2\cos x}\right)dx=2\int dx-\int\frac{\left(\cos x-2\sin x\right)dx}{\sin x+2\cos x}=2x-\ln\left|\sin x+2\cos x\right|+C\)

Tìm họ nguyên hàm của hàm số

\(f\left(x\right)=\frac{2}{\sqrt{3}\sin x+\cos x}\)

Lớp 12 Toán Bài 1: Nguyên hàm 7 0 Gửi Hủy Đúng 0
Bình luận (0)

Ta có :

\(f\left(x\right)=\int\frac{dx}{\sqrt{3}\sin x+\cos x}=\frac{1}{2}\int\frac{dx}{\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x}=\frac{1}{2}\int\frac{dx}{\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}\)

\(=\int\frac{dx}{2\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\cos^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}=\int\frac{dx}{\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}=\int\frac{d\left(\tan\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}{\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)}=\ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\right|+C\)

Đúng 0
Bình luận (0)
Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Đường Thẳng Trong Oxyz

*

ko biết

Đúng 0
Bình luận (0)

Tìm họ nguyên hàm của hàm số lượng giác :

\(f\left(x\right)=\frac{1}{2\sin x+1}\)

Lớp 12 Toán Bài 1: Nguyên hàm 1 0 Gửi Hủy

Biến đổi f(x) về dạng :

\(f\left(x\right)=\frac{1}{2\left(\sin x+\frac{1}{2}\right)}=\frac{1}{2}\frac{1}{\sin x+\sin\frac{\pi}{6}}=\frac{1}{4}\frac{1}{\sin\frac{6x+\pi}{12}.\cos\frac{6x-\pi}{12}}\left(1\right)\)

Sử dụng đồng nhất thức :

\(1=\frac{\cos\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{6}}=\frac{\cos\left}{\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\cos\left(\frac{6x+\pi}{12}\right).\cos\left(\frac{6x-\pi}{12}\right)+\sin\left(\frac{6x+\pi}{12}\right).\sin\left(\frac{6x-\pi}{12}\right)}{\sin\left(\frac{6x+\pi}{12}\right).\cos\left(\frac{6x-\pi}{12}\right)}\)

Ta được :

\(f\left(x\right)=\frac{2}{\sqrt{3}}\left=\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\ln\left|\sin\right|\left(\frac{6x+\pi}{12}\right)-\ln\left|\cos\right|\left(\frac{6x-\pi}{12}\right)\right)\)

\(=\frac{2}{\sqrt{3}}\ln\left|\frac{\sin\left(\frac{6x+\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{6x-\pi}{12}\right)}\right|+C\)