Tiếng Anh về chủ thể môi trường thường xuyên là trong số những chủ đề mà chúng ta hay chạm mặt nhiều trong những bài thi Nói với Viết. Hôm nay, amiralmomenin.net English xin gửi tới mọi tình nhân tiếng ưa thích học giờ đồng hồ Anh tổng phù hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể môi trường chuẩn chỉnh nhất .

Bạn đang xem: Môi trường tiếng anh là gì


Các danh từ giờ anh về chủ đề môi trường

 Acid rain /ˈæsɪd reɪn/ : mưa a xít Atmosphere /ˈætməsfɪə/ : khí quyển Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ : sự đa dạng và phong phú sinh họcCatastrophe /kəˈtæstrəfi/ : thảm họaClimate /ˈklaɪmət/ : khí hậu Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ : hiện tại tượng biến đổi khí hậuCreature /ˈkriːʧə/ : sinh vậtDestruction /dɪsˈtrʌkʃən/ : sự phá hủyDesertification /dɪˌzɜːtɪfɪˈkeɪʃən/ : quy trình sa mạc hóaDeforestation /dɪˌfɒrɪˈsteɪʃ(ə)n/ : sự phá rừngDust /dʌst/ : lớp bụi bẩnEarthquake /ˈɜːθkweɪk/ : cơn cồn đấtAlternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ : tích điện thay thếErosion /ɪˈrəʊʒən/ : sự xói mònEndangered species /ɪnˈdeɪnʤəd ˈspiːʃiːz/ : các loàiExhaust /ɪgˈzɔːst/ : khí thảiFossil fuel /ˈfɒsl fjʊəl/ : nguyên nhiên liệu hóa thạchPesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ : dung dịch trừ sâuFertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ : phân bónGlobal warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ : hiện tượng nóng lên toàn cầuGreenhouse effect /ˈgriːnhaʊs ɪˈfɛkt/ : hiệu ứng nhà kínhIndustrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ : chất thải công nghiệpNatural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ : tài nguyên thiên nhiênOil spill /ɔɪl spɪl/ : sự cầm cố tràn dầuOzone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ : tầng ô-zônPollution /pəˈluːʃən/ : sự ô nhiễmPreservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ : sự bảo tồnRainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ : rừng sức nóng đớiSea level /siː ˈlɛvl/ : mực nước biểnSewage /ˈsjuːɪʤ/ : nước thảiSolar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ : năng lượng mặt trờiSolar panel /ˈsəʊlə ˈpænl/ : pin phương diện trờiUrbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/ : quá trình đô thị hóa

Danh từ giờ đồng hồ anh chủ đề ô nhiễm môi trường

Environmental pollution: độc hại môi trườngContamination: sự có tác dụng nhiễm độcProtection / preservation / conservation: bảo vệ/bảo tồnAir / soil/ water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nướcGovernment’s regulation: sự điều chỉnh/luật pháp của thiết yếu phủShortage / the lack of: sự thiếu hụt hụtWind power / energy: năng lượng gióAlternatives: giải pháp thay thếWoodland / forest fire: cháy rừngDeforestation: phá rừngCarbon dioxin: CO2Ecosystem: khối hệ thống sinh tháiSoil erosion: xói mòn đấtPollutant: chất gây ô nhiễmPolluter: người/tác nhân khiến ô nhiễmPollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễmPreserve biodiversity: bảo đảm sự đa dạng và phong phú sinh họcNatural resources: tài nguyên thiên nhiênGreenhouse gas emissions: khí thải đơn vị kínhA marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nướcGround water: mối cung cấp nước ngầmThe soil: đấtCrops: mùa màngAbsorption: sự hấp thụAcid deposition: mưa axitActivated carbon: than hoạt tínhActivated sludge: bùn hoạt tínhAerobic attached-growth treatment process: quá trình xử lý sinh học tập hiếu khí dính bámAerobic suspended-growth treatment process: quy trình xử lý sinh học tập hiếu khí lơ lửng

*

Các rượu cồn từ giờ anh chủ đề môi trường

Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ : phá hủy.Die out /daɪ aʊt/ : chết dần.Disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ : biến chuyển mất.Dry up /draɪ ʌp/ : thô cạn.Emit /ɪˈmɪt/ : bốc ra.Erode /ɪˈrəʊd/ : xói mòn.Leak /liːk/ : rò rỉ.Threaten /ˈθrɛtn/ : bắt nạt dọa.Pollute /pəˈluːt/ : làm ô nhiễm.Protect /prəˈtɛkt/ : bảo vệ.Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ : thanh lọc.Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ : tái chế.Reuse /riːˈjuːz/ : tái sử dụng.Conserve /kənˈsɜrv/ : bảo tồn.Clean /klin/ : dọn dẹp.

Động từ giờ anh về chủ đề ô nhiễm và độc hại môi trường

Pollute: ô nhiễm.Dispose / release / get rid of: thải ra.Contaminate / pollute: làm ô nhiễm/làm nhiễm độc.Catalyze (for): xúc tác (cho).Exploit: khai thác.Cut / reduce: sút thiểu.Conserve: giữ gìn.Make use of / take advantage of: tận dụng/lợi dụng.Over-abuse: sử dụng quá quá mức.Halt/discontinue / stop: giới hạn lại.Tackle / cope with/deal with / grapple: giải quyết.Damage / destroy: phá hủy.Limit / curb / control: hạn chế/ngăn chặn/kiểm soát.Offset carbon / CO2 emissions: làm sút lượng khí thải carbon/CO2.Protect endangered species/ a coastal ecosystem: bảo vệ chủng loài có nguy hại tuyệt chủng/hệ sinh thái xanh ven bờ.Log forests / rainforests / trees: chặt phá rừng/rừng nhiệt độ đới/cây cối.Harm the environment / wildlife / marine life: tạo hại cho môi trường/đời sinh sống tự nhiên/đời sống dưới nước.Damage / destroy the environment / a marine ecosystem / the ozone layer / coral reefs: phá hủy môi trường/hệ sinh thái xanh dưới nước/tầng ozon/rặng san hô.

Xem thêm: Cách Xác Định Hàm Số Chẵn Lẻ Bằng Máy Tính, Cách Xác Định Tính Chẵn

Produce pollution / CO2 / greenhouse (gas) emissions: làm ra ô nhiễm/khí CO2/khí thải nhà kínhThreaten natural habitats / coastal ecosystems / a species with extinction: ăn hiếp dọa môi trường sống từ bỏ nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ/giống loài có nguy hại tuyệt chủng.


*

Các tính từ giờ đồng hồ anh về chủ thể môi trường

Environment friendly /ɪnˈvaɪrənmənt ˈfrɛndli/ : thân mật và gần gũi với môi trườngHarmful /ˈhɑːmfʊl/ : gây hạiRenewable /rɪˈnjuːəbl/ : hoàn toàn có thể phục hồiReusable /riːˈjuːzəbl/ : có thể tái sử dụngToxic /ˈtɒksɪk/ : độc hạiPolluted /pəˈluːtɪd/ : bị ô nhiễmBiodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ : rất có thể phân hủySustainable /səˈsteɪnəbəl/ : bền vữngOrganic /ɔrˈgænɪk/ : hữu cơMan-made /mən-meɪd/ : nhân tạo

Trên đây là những tự vựng giờ đồng hồ anh chủ đề môi trường, trung trọng tâm Anh ngữ amiralmomenin.net hi vọng với những từ vựng bên trên các bạn sẽ sớm nâng cao năng lực giờ Anh của bạn dạng thân.

Và một điều lưu giữ ý, học giờ đồng hồ Anh theo chủ đề hay bất kỳ phương pháp nào thì cũng cần thời gian, sự chũm gắng, cần mẫn rèn luyện từng ngày mới đuc rút kết quả. Chính vì thế hãy nỗ lực hết mình, thành công xuất sắc sẽ mang đến với bạn! Đừng quên theo dõi những nội dung bài viết sau của amiralmomenin.net English nhằm học thêm những kiến thức và kỹ năng thú vị nhé!