Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Happy là gì

*
*
*

happy
*

happy /"hæpi/ tính từ vui sướng, vui tươi (một công thức xã giao)I shall be happy khổng lồ accept your invitation: tôi phấn kích nhận lời mời của ông may mắn, tốt phúc sung sướng, hạnh phúca happy marriage: một cuộc hôn nhân gia đình hạnh phúc khéo chọn, hết sức đắt, khôn cùng đúng, tài tình (từ, thành ngữ, câu nói...); tương thích (cách xử sự...)a happy rectort: câu đối đáp vô cùng tài tìnha happy guess: lời đoán khôn xiết đúng (từ lóng) bị choáng váng, bị ngây bất tỉnh nhân sự (vì bom...)
Lĩnh vực: xây dựngsung sướng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): happiness, unhappiness, happy, unhappy, happily, unhappily


*

*

*

happy

Từ điển Collocation

happy adj.

1 feeling pleasure

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound Outwardly the couple appeared happy. Andrew felt happier than he had been for a long time. | become | make sb Money won"t make you happy. | keep sb He went home from time lớn time, to lớn keep his mother happy.

ADV. extremely, only too, particularly, really, very We"d be only too happy lớn accept your invitation. | completely, perfectly, quite Mum seemed perfectly happy with my explanation. | genuinely, truly For the first time in her life, she felt truly happy. | far from, not altogether, not at all, not entirely, not exactly, not particularly, not too, not totally Her quái dị was not entirely happy about the situation. | fairly, pretty, reasonably, relatively | just I"m just happy to be back home. | absurdly, amazingly, blissfully, deliriously, ecstatically, radiantly, ridiculously, strangely, surprisingly | clearly, obviously

PREP. about I"m not too happy about her attitude. | for So you"re getting married, I hear. I"m really happy for you! | with I was quite happy with the way things went.

2 giving pleasure

VERBS be, seem

ADV. extremely, gloriously, particularly, very, wonderfully It had been a gloriously happy time. | quite

Từ điển WordNet


adj.

enjoying or showing or marked by joy or pleasure or good fortune

a happy smile

spent many happy days on the beach

a happy marriage
Xem thêm: Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Là Gì, Giới Thiệu Về Chubb Tại Việt Nam

English Synonym & Antonym Dictionary

happier|happiestsyn.: blissful bright cheerful contented glad joyful radiantant.: unhappy