Written by Van Anh Nguyen. Published on 23 tháng 4 2012. Posted in General English. Lượt xem: 6900

Gửi email bài này

Tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ quốc tế, ngôn từ xóa nhòa mọi khoảng cách. Có những trường hợp đặc biệt trong tiếng Anh cơ mà mỗi trường đoản cú của nó gồm tới hàng chục ngàn chữ!

Những từ này khiến chúng ta phát âm siêu khó, ko chỉ so với những người học giờ Anh mà còn với cả những người phiên bản xứ nữa.Bạn sẽ xem: Antidisestablishmentarianism là gì


*

Chúng ta hãy thuộc đếm ngược từ các từ “ngắn nhất” trong số 10 tự được Topten tổng hợp:

10. Honorificabilitudinitatibus

Từ này còn có 27 cam kết tự, xuất hiện thêm trong cống phẩm “Love"s Labour"s Lost” của Shakespeare, với tức là “vinh quang”. Nó là một trong những lâu duy nhất trong ngôn từ Tiếng Anh mà lại cứ một phụ âm lại xen lẽ với một nguyên âm.Bạn đã xem: Antidisestablishmentarianism là gì

9. Antidisestablishmentarianism

Từ này tất cả 28 ký tự, tức là “sự phản bội đối việc bóc nhà thờ thoát khỏi nhà nước” theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài phát biểu của mình.

Bạn đang xem: Antidisestablishmentarianism là gì

8. Floccinaucihihilipilification

Từ này gồm 30 ký tự, có nghĩa là “hành đụng hay thói quen từ chối giá trị của một số đầu tiên định”

7. Pseudopseudohypoparathyroidism

Từ này tất cả 30 cam kết tự này là 1 trong những loại dịch do xôn xao gien di truyền, tại sao gây ra bởi sự thiếu vắng canxi.

6. Supercalifragilisticexpialidocious

5. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Từ này gồm 45 ký tự, xuất hiện thêm trong phiên phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, tức là “bệnh ho dị ứng bởi vì hít bắt buộc nhiều bụi”

4. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic

3.

Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelito-katakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoio-siraiobaphetraganopterygon

Từ nhiều năm "kinh khủng" sau đây có tổng số 1913 ký kết tự: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl- alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl- glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl- leucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl- serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy- lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl- prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly- lthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy- lalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl- glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany- lleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl- prolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy- lleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserine hồ hết ký tự thường xuyên dài ngùng ngoằng trên là tên hoá học của một chất đựng 267 một số loại amino axít enzyme

1. Titin’s Chemical Name

Từ này bao gồm 189.819 kí tự, và chúng ta khó mà rất có thể viết hết chúng ra được. Giả dụ viết không còn ra thì nó trông giống hệt như một cuốn đái thuyết ngắn. Nó là tên gọi nguyên tố hóa học Titin.