This site is best viewed with Javascript. If you are unable lớn turn on Javascript, please click here.

Đang xem: 5-395 là gì

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tốCũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạnCách giải khác

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

lcm(395,660)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm những thừa số yếu tắc của 395

*
*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5, 11, 79) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho: